Hotarari Consiliul Local
+ANUL 2021
+ANUL 2020

7. Hotarare nr. 7 din data de 19.02.2020 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2020-2021

8. Hotarare nr. 8 din data de 19.02.2020 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare, destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020 + ANEXA

9. Hotarare nr. 9 din data de 19.02.2020 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2019, in anul 2020

10. Hotarare nr. 10 din data de 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2023

11. Hotarare nr. 11 din data de 19.02.2020 privind aprobarea extinderii zonei concesionate a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in satul Pisculesti apartinator comunei Tinosu

12. Hotarare nr. 12 din data de 19.02.2020 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare a obiectivului de investitii "Extindere retea alimentare cu gaze sat Predesti si Tinosu" in comuna Tinosu, satele Tinosu si Predesti"

13. Hotarare nr. 13 din data de 30.04.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3.8%

14. Hotarare nr. 14 din data de 30.04.2020 privind modificarea capitolului I privind partile contractante si prelungirea contractului de inchiriere nr. 1697/30.04.2014

15. Hotarare nr. 15 din data de 20.05.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

16. Hotarare nr. 16 din data de 20.05.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judet Prahova

17. Hotarare nr. 17 din data de 20.05.2020 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020

18. Hotarare nr. 18 din data de 20.05.2020 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan situat in comuna Tinosu, sat Pisculesti Tarla 1 Parcela Cc1 in suprafata de 12542 mp, nr. cadastral 140, apartinand domeniului privat al comunei Tinosu, judetul Prahova, in vederea desfasurarii de activitati industriale in domeniul agricol

+ANUL 2019

46. Hotararea nr. 46 din data de 16.12.2019 privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

45. Hotararea nr. 45 din data de 16.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

44. Hotararea nr. 44 din data de 16.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

43. Hotararea nr. 43 din data de 16.12.2019 privind achizitia unui container

42. Hotararea nr. 42 din data de 16.12.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea defunctului Marin Ion

41. Hotararea nr. 41 din data de 06.11.2019 privind acordarea unor facilitati fiscale

40. Hotararea nr. 40 din data de 06.11.2019 privind insusirea, aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare si dezmembrarea unui imobil ce apartine domeniului privat al comunei Tinosu

39. Hotararea nr. 39 din data de 06.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

38. Hotararea nr. 38 din data de 23.10.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuna Tinosu, sat Pisculesti"

37. Hotararea nr. 37 din data de 15.10.2019 privind aprobarea protocolului de parteneriat intre Comuna Tinosu prin Consiliul Local al comunei Tinosu si Asociatia Padurea Copiilor, in vederea impaduririi unui teren in suprafata de 3.00 ha

36. Hotararea nr. 36 din data de 15.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019

35.  Hotararea nr. 35 din data de 15.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei comunei Tinosu, judetul Prahova

34. Hotararea nr. 34 din data de 15.10.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuna Tinosu, sat Pisculesti"

33. Hotarare privind modificarea art. 1 alin (1) din contractul de concesiune nr. 3525/06.09.2019

32. Hotarare privind aprobarea punerii la dispozitie, in vederea impaduririi, a unui teren in suprafata de 3.00 ha, apartinand domenului privat al comunei Tinosu

31. Hotarare pentru actualizarea art. 2 punctul 7 din HCL nr. 38/12.12.2006 privind lista terenurilor aflate in documentul privat al comunei Tinosu

30. Hotarare privind modificarea art. 1 la contractul de inchiriere nr. 1590/27.05.2013

29.  Hotarare privind modificarea art. 1 la contractul de inchiriere nr. 1697/30.04.2014

28. Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor comerciale pe raza administrativ-teritoriala a comunei Tinosu

27. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tinosu in COnsiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tinosu

26. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 - 2022

25. Hotararea nr. 25 din data de 29.08.2019 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru aprobarea tarifelor diferentiate conform listelor de fundamentare si aprobarea actualizarii "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatii, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara" Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

24. Hotararea nr. 24 din data de 20.08.2019 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1812/11.05.2007, incheiat cu SC DEMIFARM SRL si modificarea art. 2 si art. 6 din contract

23. Hotararea nr. 23 din data de 20.08.2019 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a imobilului in suprafata de 1000 mp, avand numarul cadastral 21676, situat in satul Pisculesti, comuna Tinosu, judetul Prahova, ce apartine domeniul privat al comunei Tinosu

22. Hotararea nr. 22 din data de 20.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

21. Hotarare nr. 21 din data de 18.07.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru membrii consiliului local Tinosu, judetul Prahova

20. Hotarare nr. 20 din data de 18.07.2019 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului extravilan Tarla 13 Parcela N70 in suprafata de 39679 mp, apartinand domeniului privat al comunei Tinosu, judetul Prahova, in vederea amenajarii unui bazin piscicol

19. Hotarare nr. 19 din data de 18.07.2019 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru rezilierea/nerezilierea contractului de delegare din culpa operatorului de salubritate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

18. Hotarare nr. 18 din data de 18.07.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului "Conac" proprietate privata a comunei Tinosu

17. Hotarare nr. 17 din data de 18.07.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unei parti dintr-un imobil aflat in proprietatea privata a comunei

16. Hotararea nr. 16 din data de 05.06.2019 privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Tinosu, judetul Prahova

15. Hotararea nr. 15 din data de 05.06.2019 pentru actualizarea art. 2 punctul 16 din H.C.L. nr. 38/12.12.2006, privind lista terenurilor aflate in domeniul privat al comunei Tinosu

14. Hotararea nr. 14 din data de 05.06.2019 privind insusirea, aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare si dezmembrarea unui imobil ce apartine domeniului privat al comunei Tinosu

13. Hotararea nr. 13 din data de 22.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020 - 2022

12. Hotararea nr. 12 din data de 22.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6%

11. Hotararea nr. 11 din data de 28.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Tinosu

10. Hotararea nr. 10 din data de 28.03.2019 privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

9. Hotararea nr. 9 din data de 28.03.2019 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2019-2020

8. Hotararea nr. 8 din data de 14.03.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova"

7.  Hotararea nr. 7 din data de 28.02.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa unor suprafete de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Tinosu

6. Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu unitatile administrativ teritoriale Comuna Gorgota, Comuna Poienarii Burchii si Comuna Sirna, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ediz Gaz, Prahova Sud

5. Hotarare privind insusirea, aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare si dezmembrarea unui imobil ce apartine domeniului privat al comunei Tinosu

4. Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul maxim garantat

3. Hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2019

2. Hotarare privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 in anul 2019

1. Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018

+ANUL 2018

1Hotararea nr. 1 din data de 08.01.2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

2Hotararea nr. 2 din data de 08.01.2018 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 in anul 2018

3. Hotararea nr. 3 din data de 30.01.2018 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2018

4. Hotararea nr. 4 din data de 30.01.2018 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2018-2019

5. Hotararea nr. 5 din data de 30.01.2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

6.  Hotararea nr. 6 din data de 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019 - 2021

7. Hotararea nr. 7 din data de 16.02.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 2/08.2018 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultate la incheierea exercitiului bugetar al  anului 2017  in anul 2018

8. Hotararea nr. 8 din data de 16.02.2018 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

9. Hotararea nr. 9 din data de 16.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul U.A.T. Tinosu

10. Hotararea nr. 10 din data de 16.02.2018 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului extravilan Tarla 13 Parcela Hb 80 in  suprafata de 31 186 mp, apartinand domeniului public al comunei Tinosu, judetul Prahova, in vederea amenajarii unui bazin piscicol

11. Hotararea nr. 11 din data de 27.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

12. Hotararea nr. 12 din data de 27.03.2018 privind anularea obligatiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii si scaderea societatilor comerciale radiate din evidenta fiscala.

13. Hotararea nr. 17 din data de 24.05.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021.

14. Hotararea nr. 13 din data de 14.05.2018 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1145/01.06.2011, incheiat cu S.C. NEXTGEN Comunications S.R.L.

15. Hotararea nr. 14 din data de 14.05.2018 privind stabilirea consumului mediu de carburanti si a normativelor de consum de carburanti pentru autoturismele si utilajele aflate in patrimoniul COmunei Tinosu, Judetul Prahova

16. Hotararea nr. 15 din data de 14.05.2018 privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul comunei Tinosu, Judetul Prahova

17. Hotararea nr. 16 din data de 24.05.2018 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 56/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei

18. Hotararea nr. 17 din data de 24.05.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

19. Hotararea nr. 18 din data de 24.05.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Inspectoratul de Politie al Judetului Prahova - Postul de Politie Tinosu

20. Hotararea nr. 19 din data de 24.05.2018 privind trecerea imobilului "Teren intravilan Tarlaua 12, Parcela Ng 59" din domeniul public in domeniul privat al comunei Tinosu

21. Hotararea nr. 20 din data de 24.05.2018 privind modificarea contractului de inchiriere pentru nr. 1014/14.05.2004 incheiat cu S.C. Mabirus Construct S.R.L.

22. Hotararea nr. 21 din data de 24.05.2018 privind vanzarea loturilor nr. 3 si nr. 6, rezultate din dezmembrarea dispensarului din satul Tinosu, catre doamna doctor Suditu Alina-Florentina

23.  Hotararea nr. 22 din data de 07.06.2018 privind aprobarea procedurii de dezmembrare a imobilului "Teren intravilan Tarlaua 12, Parcela Ng 59" aflat in domeniul privat al comunei Tinosu

24. Hotararea nr. 24 din data de 27.06.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

25. Hotararea nr. 23 din data de 27.06.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 destinata sustinerii financiare...

26. Hotararea nr. 25 din data de 27.06.2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea...

27. Hotararea Nr. 26 din data de 31.07.2018 privind constituirea comisiei de negociere a pretului de vanzare a loturilor nr. 3 si nr. 6, rezultate din dezmembrarea dispensarului din satul Tinosu, catre doamna doctor Suditu Alina-Florentina si a comisiei de contestatii

28. Hotarare nr 27 din data de 14.08.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.23/27.06.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018, destinata sustinerii financiare a proiectului: "Sprijin financiar in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala pentru Grupul de Actiune locala Cricov - Provita - Prahova" 

29. Hotarare nr 28 din data de 14.08.2018 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova"

30. Hotarare nr 29 din data de 03.09.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2021

31. Hotararea nr. 30 din data de 25.09.2018, privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2021

32. Hotararea nr. 31 din data de 25.09.2018, privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de vanzare a loturilor nr. 3 si nr. 6, rezultate din dezmembrarea dispensarului din satul Tinosu

33. Hotarare nr. 32 din data de 16.10.2018, privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

34. Hotarare nr. 33 din data de 16.10.2018, privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public "Reabilitare trotuare si alei de acces in incinta scolii Gimnaziale comuna Tinosu"

35. Hotarare nr. 34 din data de 16.10.2018, privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2021

36. Hotararea nr. 35 din data de 26.11.2018 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

37. Hotararea nr. 36 din data de 26.11.2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

38. Hotararea nr. 37 din data de 26.11.2018, privind aprobarea Proiectului de buget al comunei Tinosu pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2022.

39. Hotararea nr. 38 din data de 26.11.2018, privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de finantare nr. 15-10.07.2018

40. Hotararea nr. 39 din data de 26.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

41. Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

42. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

43. Hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

 
+ANUL 2017

1Hotararea nr. 1 din 05-01-2017 (Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului  sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local pe anul 2016 )

2Hotararea nr. 2 din 05-01-2017 ( Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2016)

3. Hotararea nr. 3 din 30.01.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

4. Hotararea nr. 4 din 30.01.2017 privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Dobre Rodica si vacantarea mandatului de consilier local

5. Hotararea nr. 5 din 30.01.2017 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2017

6. Hotararea nr. 6 din 30.01.2017  privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 
 

8. Hotararea nr. 8 din data de 24.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Gheorghe Margareta - Magdalena

9. Hotararea nr. 9 din data de 24.02.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 39/ 08.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

10. Hotararea nr. 10 din 24.02.2017 privind aprobarea Proiectului de buget al comunei Tinosu pentru anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018 - 2020

11. Hotararea nr. 11 din data de 24.02.2017 privind inchirierea prin licitatie publica a pajistilor aflate in domeniul privat al comunei Tinosu

12. HCL nr. 12 din data de 14.03.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova".

13. HCL nr. 13 din data de 14.03.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova".

14. Hotararea nr. 14 din data de 29.03.2017 (Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu)

15. Hotararea nr. 15 din data de 29.03.2017 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 2/ 05.01.2017 privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2016)

16. Hotararea nr. 16 din data de 29.03.2017 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020)

17. Hotararea nr. 17 din data de 29.03.2017 (Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu)

 

18. Hotararea nr. 18 din data de 27.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului comunei Tinosu pentru trimestrul I al anului 2017

19. Hotararea nr. 19 din data de 27.04.2017 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1697/30.04.2014, incheiat cu P.F.A. Gheorghe Luminita

20. Hotararea nr. 20 din data de 27.04.2017 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 11/24.02.2017 privind inchirierea prin licitatie publica a pajistilor aflate in domeniul privat al comunei Tinosu

21. Hotararea nr. 21 din data de 27.04.2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile apartinand domeniului privat al comunei Tinosu

22. Hotararea nr. 22 din data de 27.04.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, regulamentul si instructiunile catre ofertanti , cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere - model cadru, Regulamentul procedurii de licitatie, Regulamentul cu privire la organizarea pasunatului in comuna Tinosu, Comisia de evaluare a ofertelor si Comisia de solutionare a contestatiilor, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei Tinosu, in suprafata ramasa de 55,8836 hectare.

23. Hotararea nr. 23 din data de 25.05.2017 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1145 / 01.06.2011, incheiat cu S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.

24. Hotararea nr. 24 din data de 25.05.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extindere retea alimentare cu gaze sat Predesti si Tinosu" in comuna Tinosu, sat Predesti

25. Hotararea nr. 25 din data de 25.05.2017 privind aprobarea modificarii tarifelor aferente Contractului nr. 1792 / 13.09.2016 de delegare a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti-Scaeni si 6 Valea Doftanei, precum si acordarea unui mandat special pentru adoptarea Hotararii de catre Asociatie

 

26. Hotararea nr. 26 din data de 25.05.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

 
 

27. Hotararea nr. 28 din data de 26.07.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

28. Hotararea nr. 29 din data de 26.07.2017 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru membrii consiliului local Tinosu in conformitate cu Legea 153/2017, incepand cu data de 1 iulie 2017

29. Hotararea nr. 30 din data de 26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

30. Hotararea nr. 31 din data de 31.08.2017 privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public: "Igienizare, reparatii interioare si imprejmuire Scoala Gimnaziala Tinosu"

31. Hotararea nr. 32 din data de 31.08.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

32. Hotararea nr. 33 din data de 31.08.2017 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. 15 / 10.07.2017 pentru proiectarea si executia conductelor/partilor componente ale sistemului de distributie a gazelor naturale

33. Hotararea nr. 34 din data de 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

 

34. Hotararea nr. 35 din data de 28.09.2017 privind aprobarea cumpararii unui teren necesar amplasarii Statiei de Epurare

35. Hotararea nr. 36 din data de 10.10.2017 privind aprobarea pretului de cumparare a terenului in suprafata de 1071 m.p., imobil situat in comuna Tinosu, sat Tinosu, Tarla 30, Parcela 200/2

36. Hotararea nr. 37 din data de 10.10.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Tinosu pentru trimestrul III al anului 2017

37. Hotararea nr. 38 din data de 26.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta Consiliului Local Tinsou din data de 26.10.2017

38. Hotararea nr. 39 din data de 26.10.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tinsou

39. Hotararea nr. 40 din data de 26.10.2017 pentru modificarea anexei la Hotararea de Consiliu Local nr. 12/14.03.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie “Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinsou, judetul Prahova”

40. Hotararea nr. 41 din data de 26.10.2017 privind aprobarea documentatiei – faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii “Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova”

41. Hotararea nr. 42 din data de 26.10.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 13/14.03.2017 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie “Infiintare retea de canalizare si statie epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinsou, judetul Prahova.”

42. Hotararea nr. 43 din data de 26.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinsou pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020.

43. Hotararea nr. 44 din data de 21.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta Consiliului Local Tinosu din data de 21.11.2017

44. Hotararea nr. 45 din data de 21.11.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Tinosu

45. Hotararea nr. 46 din data de 24.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta Consiliului Local Tinosu din data de 24.11.2017

46. Hotararea nr. 47 din data de 24.11.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

47. Hotararea nr. 48 din data de 19.12.2017 pentru completarea si modificarea HCL nr. 30/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

48. Hotararea nr. 49 din data de 19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

49. Hotararea nr. 50 din data de 19.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

50. Hotararea nr. 51 din data de 19.12.2017 privind aprobarea Proiectului de buget al comunei Tinosu pentru anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021

51. Hotararea nr. 52 din data de 19.12.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Tinosu pentru trimestrul IV al anului 2017

52. Hotararea nr. 53 din data de 19.12.2017 pentru aprobarea strategiei de dezvoltare durabila a comunei Tinosu, judetul Prahova

53. Hotararea nr. 54 din data de 19.12.2017 privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala a comunei Tinosu, judetul Prahova

54. Hotararea nr. 55 din data de 28.12.2017 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

55. Hotararea nr. 56 din data de 28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei - faza de studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii "Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de energie electrica prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi-LED in comuna Tinosu, judetul Prahova"

56. Hotararea nr. 57 din data de 28.12.2017 privind implementarea proiectului de investitie "Modernizarea sistemelor de iluminat public stradal in vederea reducerii consumului de energie electrica prin montare aparate de iluminat cu tehnologii noi - LED in comuna Tinosu, judetul Prahova"

 

 

 

 

 
+ANUL 2016

1. Hotararea nr. 1 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Tinosul pe anul 2015).

2. Hotararea nr. 2 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019).

3. Hotararea nr. 3 din 29.01.2016 (Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2015).

4. Hotararea nr. 4 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2016).

5. Hotararea nr. 5 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu).

6. Hotararea nr. 6 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pe anul 2016).

7. Hotararea nr. 7 din 29.01.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 prvind venitul minim garantat).

8. Hotararea nr. 8 din 29.01.2016 (Hotarare privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2016-2017).

9. Hotararea nr. 9 din 29.02.2016 (Hotarare privind stabilirea Metodologiei de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita).

10. Hotararea nr. 13 din 12.04.2016 (Hotarare privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public: "Modernizare drumuri locale in comuna Tinosu").

11. Hotararea nr. 14 din 12.04.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2016).

12. Hotararea nr. 15 din 12.04.2016 (Hotarare privind aprobarea planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu).

13. Hotararea nr. 16 din 30.05.2016 (Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului comunei Tinosu pentru trimestrul I al anului 2016).

14. Hotararea nr. 17 din 30.05.2016 (Hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu pentru anul 2016).

15. Hotararea nr. 18 din 30.05.2016 (Hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1145/01.06.2011 incheiat de SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL).

16. Hotararea nr. 19 din 23.06.2016 (Hotararea privind alegere Comisiei de validare)

17. Hotararea nr. 20 din 23.06.2016 (Hotararea privind validare mandatelor consilierilor locali ai comunei Tinosu) 

18. Hotararea nr. 21 din 23.06.2016 (Hotararea privind declararea ca legal constituit a Consiliului local)

19. Hotararea nr. 22 din 23.06.2016 (Hotararea privind alegere presedintelui de sedinta)

20. Hotararea nr. 23 din 23.06.2016 (Hotararea privind alegerea viceprimarului)

21. Hotararea nr.24 din 23.06. 2016 (Hotararea privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local)

22. Hotararea nr. 25 din 11.07.2016 (Hotararea privind rectificare bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2016)

23. Hotararea nr. 26 din 11.07.2016 (Hotararea privind aprobare achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentarea de catre comuna Tinosu)

24. Hotararea nr.27 din 04.08.2016 (Hotararea privind nominalizarea reprezentantului comunei Tinosu si a persoanei inlocuitoare, in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor, precum si acordarea unui mandat special pentru a vota noile organe de conducere ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova") 

25. Hotararea nr.28 din 04.08.2016 (Hotararea privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tinosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tinosu)

 

26. Hotararea nr.29 din 14.09.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2016)

 

27. Hotararea nr.30 din 14.09.2016 (Hotarare pentru modificarea Hotararii  Consiliului Local  nr.3 29/01/2016 privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2015)

28. Hotararea nr.31 din 14.09.2016 (Hotarare privind prelungirea termenului  contractului de inchiriere nr. 1812/11.05.2007, incheiat cu SC DEMIFARM SRL si majorarea chiriei datorate)

29. Hotararea nr.32 din 12.10.2016 (Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului comunei Tinosu pentru trimestrul III al anului 2016)

30. Hotararea nr.33 din 12.10.2016 (Hotarare privind asocierea comunei Tinosu, in vederea  realizarii obiectivului de interes public: " Amenajare rigola si trotuare pe domeniul public")

31. Hotararea nr.33 din 12.10.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2016")

32. Hotararea nr. 35 din 03.11.2016 (Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de mobilizare prevazuta de Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor menajere in zonele 2 - Boldesti Scaieni si 6 - Valea Doftanei)

33. Hotararea nr. 36 din 03.11.2016 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 04.08.2016 privind nominalizarea reprezentantului comunei Tinosu si a persoanei inlocuitoare, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor, precum si acordarea unui mandat special pentru a vota noile organe de conducere ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova")

34. Hotararea nr. 37 din 03.11.2016 (Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei  faza studiu de fezabilitate si faza proiect tehnic, aferenta obiectivului de investitii "Amenajare trotuare si rigole domeniu public in comuna Tinosu, judetul Prahova".)

35. Hotararea nr. 39 din 08.12.2016 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017)

36. Hotararea nr. 40 din 08.12.2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu pentru anul 2017)

37. Hotararea nr. 41 din 27.12.2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2016)

38. Hotararea nr. 42 din 27.12.2016 (Hotarare privind stabilirea ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019 )

39. Hotararea nr. 43 din 27.12.2016 (Hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contracte de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare)

 

 

 
 

 

+ANUL 2015

 

1. Hotararea nr. 1 din 03.02.2015 (Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Tinosul pe anul 2014)

2. Hotararea nr. 2 din 03.02.2015 (Hotarare privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu)

3. Hotararea nr. 3 din 03.02.2015 (Hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2015)

4. Hotararea nr. 4 din 03.02.2015 (Hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii legii 416/2001 privind venitul minim garantat)

5. Hotararea nr. 5 din 03.02.2015 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018)

6. Hotararea nr. 6 din 03.02.2015 (Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2014)

7. Hotararea nr. 7 din 03.02.2015 (Hotarare privind aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2015)

8. Hotararea nr. 8 din 03.02.2015 (Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente lunilor decembrie 2014 - ianuarie 2015 pentru personalul din invatamant care solicita cheltuieli de deplasare)

9. Hotararea nr. 9 din 10.03.2015 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018).

10. Hotararea nr. 10 din 10.03.2015 (Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar domnului Neagu Ioan la implinirea varstei de 100 de ani).

11. Hotararea nr. 11 din 28.05.2015 (Hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr.1145/01.06.2011, incheiat cu SC NEXGEN COMUNICATIONS SRL).

12. Hotararea nr. 12 din 22.04.2015 (Hotarare privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Tinosu a imobilului compus din constructie si teren: "Sediul administrativ - Primaria comunei Tinosu").

13. Hotararea nr. 13 din 22.04.2015 (Hotarare privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2015-2016).

14. Hotararea nr. 14 din 22.04.2015 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Tinosu nr. 48/15.12.2014 privind aprobarea normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu). 

15. Hotarare din 28.05.2015 (Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente lunilor februarie-martie 2015 pentru personalul din invatamant, care solicita cheltuieli de deplasare).

16. Hotarare din 25.06.2015 (Hotarare pentru completarea programului de achizitii publice pe anul 2015).

17. Hotarare din 25.06.2015 (Hotarare privind instituirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, percepute in anul 2015).

18. Hotararea nr. 15 din 27.04.2015 (Hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Tinosu nr. 37/16.10.2014 privind aprobarea asocierii comunei Tinosu, judetul Prahova cu alte autoritati locale si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile in vederea constituirii Grupul de Actiune Locala "Asociatia Curtea Domneasca" - LEADER, axa 4 PNDR

19. Hotararea nr. 16 din 27.04.2015 (Hotarare privind aderarea la constituirea unui parteneriat public privat cu denumirea Cricov-Provita-Prahova, prin participarea comunei Tinosu, in vederea elaborarii si implementarii unei strategii de dezvoltare locala prin PNDR 2014-2020, masura 19 - dezvoltarea locala LEADER

 

20. Hotararea nr. 19 din 25.06.2015 (Hotarare pentru completarea programului de achizitii publice pe anul 2015).

21. Hotararea nr. 20 din 25.06.2015 (Hotarare privind instituirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, percepute in anul 2015).

22. Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tinosu si modificarea datelor de identificare a unui bun din inventar.

23. Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu.

24. Hotarare privind aprobarea sublocatiunii terenului care face obiectul contractului de inchiriere nr. 138/07.02.2000, catre S.C. Crisebi Alex Shop S.R.L.

25. Hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu si a indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare a comunei Tinosu.

26. Hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu si a documentatiei aferente, in vederea atribuirii contractului de delegare a Serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu.

27. Hotararea nr. 21 din 12.08.2015 (Hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local Tinosu nr. 43/20.11.2012 privind alegerea Presedintelui de sedinta).

28. Hotararea nr. 22 din 12.08.2015 (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tinosu si modificarea datelor de identificare a unui bun din inventar).

29. Hotararea nr. 23 din 12.08.2015 (Hotarare privind modificare statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu).

30. Hotararea nr. 24 din 12.08.2015 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu si a indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare al comunei Tinosu).

31. Hotararea nr. 25 din 12.08.2015 (Hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului Public de salubrizare al comunei Tinosu si a documentatiei aferente, in vederea atribuirii contractului de delegare a Serviciului Public de Salubrizare al comunei Tinosu).

32. Hotararea nr. 26 din 12.08.2015 (Hotarare privind aprobarea sublocatiunii terenului care face obiectul contractului de inchiriere nr. 138/07.02.2000, catre S.C. Crisebi Alex Shop S.R.L).

33. Hotararea nr. 27 din 12.08.2015 (Hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei Tinosu pentru trimestrul II al anului 2015).

34. Hotararea nr. 28 din 12.08.2015 (Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Tinosu cu asociatiile sportive "Prahova" Tinosu si "Viitorul" Predesti, in vederea promovarii activitatii sportive in localitate).

35. Hotararea nr. 29 din 12.08.2015 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2015).

 36Hotararea nr. 31 din data de 29.09.2015 (Hotarare privind modiicarea si completarea programului de achizitii publice pe anul 2015)

37. Hotararea nr. 32 din data de 29.09.2015 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu)

38. Hotararea nr. 33 din data de 29.09.2015 (Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 3418/525/08.10.2014 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu)

39. Hotararea nr.38 din data de 16.11.2015 (Hotarare privind rectificare bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2015)

40. Hotararea nr. 40 din data de 15.12.2015 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2015).

41. Hotararea nr. 41 din data de 15.12.2015 (Hotarare privind aprobarea documentatiei aferente delegarii prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara).

42. Hotararea nr. 42 din data de 29.12.2015 (Hotarare privind recuperarea sumelor avansate de UAT comuna Tinosu pentru functionarea sistemului public de alimentare cu apa, de la cetatenii care au beneficiat de apa potabila in perioada: octombrie 2012 - iulie 2015).

 

+ANUL 2014
 

1. Hotararea nr. 3 din 30-01-2014 (Hotarare cu privire la stabilirea programului de achizitii publice pe anul 2014).

2. Hotararea nr. 4 din 30-01-2014 (Hotarare privind aprobarea Planului de formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

3. Hotararea nr. 5 din 30-01-2014 (Hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2014).

4. Hotararea nr. 6 din 30-01-2014 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 23/29.06.2010 privind trecerea Conacului din satul Pisculesti, cu datele de identificare ale acestuia, in domeniul public al comunei Tinosu).

5. Hotararea nr.10 din 27-02-2014 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul comunei Tinosu)

6. Hotararea nr.11 din 27-02-2014 (Hotarare privind includerea unui imobil in domeniul privat al comunei Tinosu)

7. Hotararea nr.12 din 27-02-2014 (Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unei parti dintr-un imobil aflat in proprietate privata a comunei)

8. Hotararea nr.13 din 27-02-2014 (Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a pajistilor aflate in domeniul privat al comunei Tinosu)

9. Hotararea nr.14 din 27-02-2014 (Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat)

10. Hotararea nr. 15 din 18-03-2014 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014)

11. Hotararea nr. 16 din 18-03-2014 (Hotarare privind aprobarea regulamentului cu privire la organizarea pasunatului in comuna Tinosu)

12. Hotararea nr. 17 din 18-03-2014 (Hotarare privind modificarea HCL nr. 13/27-02-2014 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din patrimoniul privat al comunei Tinosu)

13. Hotararea nr. 18 din 18-03-2014 (Hotarare privind trecerea unor suprafete de teren din domn\eniul privat in domeniul public al comunei Tinosu)

14. Hotararea nr. 19 din 18-03-2014 (Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 22100 mp, in vederea realizarii unei Unitati Hidrocinetice Modulare).

15. Hotararea nr. 20 din 20-03-2014 (Hotarare privind aprobarea lucrarilor de bransare la reteaua de gaze naturale si instalatii de incalzire, realizate de locatarul S.C. DEMIFARM S.R.L., pentru imobilul care face obiectul contractului de inchiriere nr. 1812/11.05.2007 si compensarea cu chiria datorata).

16. Hotararea nr. 21 din 15-05-2014 (Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Tinosu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent ).

17. Hotararea nr. 22 din 15-05-2014 (Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tinosu nr. 18 /18-03-2014 privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Tinosu ).

18. Hotararea nr. 23 din 15-05-2014 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015).

19. Hotararea nr. 24 din 15-05-2014 (Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente lunilor decembrie 2013 - martie 2014  pentru personalul din invatamant , care solicita cheltuieli de deplasare )

20. Hotararea nr. 25 din 15-05-2014 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei al comunei Tinosu pe anul 2014 ).

21. Hotararea nr. 26 din 15-05-2014 (Hotarare privind stabilirea perioadei de pasunat pe izlazul comunal ).

22. Hotararea nr. 27 din 10-06-2014 (Hotarare privind dezmembrarea a doua suprafete de teren ce apartin domeniului privat al comunei Tinosu, situate in T13 Ng70, si Cc72)

23. Hotararea nr. 28 din 10-06-2014 (Hotarare privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publica cu strigare, asupra imobilului - teren, in suprafata de 22100 mp , care apartine domeniului privat al comunei Tinosu, in vederea construirii unei Unitati Hidrocinetice Modulare)

24. Hotararea nr. 29 din 22-07-2014 si Anexa (Hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei Tinosu la 30.06.2014)

25. Hotararea nr. 30 din 22-07-2014 (Hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr. 1398/02.10.2001, incheiat initial intre Consiliul Local Tinosu si S.C. Petroconduct S.A. si preluat ulterior de S.C. ROOL S.A. prin actul aditional nr. 2125/14.10.2005)

26. Hotararea nr. 31 din 12-08-2014 si Anexa HCL - Regulament (Hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu si a indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare a comunei Tinosu )

27. Hotararea nr. 32 din 12-08-2014 si Anexa HCL - Caiet de sarcini (Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu )

28. Hotararea nr. 33 din 17-09-2014 privind rectificarea bugetului local comunei Tinosu pe anul 2014

29. Hotararea nr. 34 din 17-09-2014 privind aprobarea Proiectului de buget al comunei Tinosu pentru anul 2015 si a estimarilor pentmru anii 2016-2018

30. Hotararea nr. 35 din 17-09-2014 privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Tinosu si aprobarea documentatiei in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Tinosu

31. Hotararea nr. 36 din 17-09-2014 privind trecerea imobilului "Conac" din domeniul public in domeniul privat al comunei Tinosu

32. Hotararea nr. 37 din 16-10-2014 privind aprobarea asocierii comunei Tinosu, judetul Prahova cu alte autoritati locale si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile, in vederea constituirii Grupului de Actiune Locala " Asociatia Curtea Domneasca" - LEADER, axa 4 PNDR

33. Hotararea nr. 38 din 16-10-2014 privind aprobarea inchirierii imobilului "Conac" prin licitatia publica deschisa

34. Hotararea nr. 39 din 30-10-2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014

35. Hotararea nr. 40 din 30-10-2014 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Tinosu la 30.09.2014

36. Hotararea nr. 41 din 30-10-2014 privind aprobarea Planului de activitati pe care contravenientii le vor presta in folosul comunitatii

37. Hotararea nr. 42 din 25.11.2014 privind desemnarea unui reprezentant al comunei Tinosu care sa-l inlocuiasca pe primar atunci cand acesta nu poate participa personal la Adunarile Generale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova"

38. Hotararea nr. 43 din 25.11.2014 privind aprobarea vanzarii unei cantitati de material lemnos, proprietate privata a comunei Tinosu, prin licitatie publica deschisa cu strigare  

39. Hotararea nr. 44 din 04-12-2014 privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public: "Reabilitare drum comunal DC 102, sat Predesti"

40. Hotararea nr. 45 din 15-12-2014 privind aprobarea organigramei si statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

41. Hotararea nr. 46 din 15-12-2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014

42. Hotararea nr. 47 din 12-12-2014 privind desemnarea unui reprezentant al comunei Tinosu, care sa-l inlocuiasca pe primar atunci cand acesta nu poate participa personal la Adunarile Generale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor - Prahova"

43. Hotararea nr. 48 din 15-12-2014 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

44. Hotararea nr. 49 din 15-12-2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Tinosu nr. 32/27.06.2013 privind stabilirea taxei de salubrizare

45. Hotararea nr. 50 din 15-12-2014 pentru modificarea Caietului de sarcini referitor la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros prin licitatie publica cu strigare, asupra imobilului - teren, in suprafata de 22.100 m.p., care apartine domeniului privat al comunei Tinosu, in vederea construirii unei Unitati Hidrocinetice Modulare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.28/10.06.2014

46. Hotararea nr. 51 din 15-12-2014 privind aprobarea drepturilor banesti aferente lunilor aprilie - noiembrie 2014 pentru personalul din invatamant, care solicita cheltuieli de deplasare

+ANUL 2013

1. Hotararea nr. 1 din 08-01-2013 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/28-12-2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013)

2. Hotararea nr. 2 din 28-01-2013 (Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Tinosu)

3. Hotararea nr. 3 din 28-01-2013 (Hotarare privind infiintarea serviciului public de alimentare cu apa al comunei Tinosu)

4. Hotararea nr. 4 din 28-01-2013 (Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniu privat a izlazului comunal Tinosu)

5. Hotararea nr. 5 din 28-01-2013 (Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare de catre comuna Tinosu)

6. Hotararea nr. 6 din 28-01-2013 (Hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2013)

7. Hotararea nr. 7 din 28-02-2013 (Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului comunei Tinosu pe anul 2012)

8. Hotararea nr. 8 din 28-02-2013 (Hotarare privind asocierea comunei Tinosu cu Consiliul Judeean Prahova si cu alte unitati administrativ-teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul Apei - Prahova")

9. Hotararea nr. 9 din 28-02-2013 (Hotarare privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa al comunei Tinosu si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare)

10. Hotararea nr. 10 din 28-02-2013 (Hotarare privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2013-2014)

11. Hotararea nr. 11 din 28-02-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat)

12. Hotararea nr. 12 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013 si utilizarea excedentului din anul 2012)

13. Hotararea nr. 13 din 26-03-2013 (Hotarare cu privire la stabilirea programului de achizitii pulice pe anul 2013)

14. Hotararea nr. 14 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea organigramei si a statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu)

15. Hotararea nr. 15 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu)

16. Hotararea nr. 16 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu)

17. Hotararea nr. 17 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea Statutului comunei Tinosu)

18. Hotararea nr. 18 din 26-03-2013 (Hotarare privind aprobarea tarifelor minime pentru inchirierea unor terenuri/spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, apartinand domeniului privat sau public al comunei Tinosu)

19. Hotararea nr. 19 din 10-04-2013 (Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din fostul sediu al Primariei comunei Tinosu)

20. Hotararea nr. 20 din 10-04-2013 (Hotarare privind acordarea dreptului de acces pe cladirea - sediul administrativ al comunei Tinosu, furnizorului de retele publice de comunicatie SC ADALYSNET SRL)

21. Hotararea nr. 21 din 24-04-2013 (Hotarare privind abilitarea primarului Comunei Tinosu sa intreprinda toate actiunile legale in vederea evacuarii SC ROOL SA din imobilul "Conac", proprietate publica a comunei Tinosu)

22. Hotararea nr. 22 din 24-04-2013 (Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale a comunei Tinosu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova")

23. Hotararea nr. 23 din 24-04-2013 (Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente lunilor ianuarie - martie 2013 pentru personalul din invatamant care solicita cheltuieli de deplasare)

24. Hotararea nr. 24 din 10-05-2013 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013)

25. Hotararea nr. 25 din 10-05-2013 (Hotarare privind stabilirea si delimitarea in intravilan si extravilan Comunei Tinosu)

26. Hotararea nr. 26 din 10-05-2013 (Hotarare privind preluarea dreptului de administrare asuprea amplasamentelor obiectivelor de investitii care au facut obiectul contractului nr. 363/18.10.2011 din cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii)

27. Hotararea nr. 27 din 10-05-2013 (Hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1812/11.05.2007, incheiat cu S.C. DEMIFARM S.R.L.)

28. Hotararea nr. 28 din 10-05-2013 (Hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1145/01.06.2011, incheiat cu S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.

29. Hotararea nr. 33 din 29-07-2013 (Hotarare privind aprobarea organigramei si a statutului de functii ale aparatului de specialitate  al primarului comunei Tinosu)

30. Hotararea nr. 34 din 29-07-2013 (Hotarare privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public :,,Reabilitare si modernizare strazi - Sat Predesti")

31. Hotararea nr. 35 din 29-07-2013 (Hotarare privind stabilirea concesiunii, in vederea scoaterii la licitatie a imobilului "Conac" , proprietate publica a comunei Tinosu)

32. Hotararea nr. 36 din 19-08-2013 (Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului comunei Tinosu la 30 iunie 2013)

33. Hotararea nr. 37 din 19-08-2013 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013)

34. Hotararea nr. 38 din 19-08-2013 (Hotarare privind modificarea programului de achizitii publice pe anul 2013)

35. Hotararea nr. 39 din 19-08-2013 (Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente lunilor apriolie-iunie 2013 pentru personaluldin invatamant care solicita cheltuieli de deplasare)

36. Hotararea nr. 40 din 28-08-2013 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013)

37. Hotararea nr. 41 din 28-08-2013 (Hotarare privind suspendarea aplicarii Hotararii Consiliului Local Tinosu nr. 32/27.06.2013 privind stabilirea taxei de salubrizare)

38. Hotararea nr. 42 din 09-10-2013 (Hotarare privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public:"Alimentarea la reteaua de gaze naturale a unitatilor de interes social - comuna Tinosu")

39. Hotararea nr. 43 din 09-10-2013 (Hotarare privind completarea programului de achizitii publice pe anul 2013) 

39. Hotararea nr. 44 din 09-10-2013 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013)

40. Hotararea nr. 45 din 09-10-2013 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu pentru anul 2014)

41. Horararea nr. 173 din 30-09-2013 (Hotarare privind asocierea Judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul Judetului Prahova pe anul 2013 in vederea realizarii unor obiective de interes public)

42. Hotararea nr. 47 din 20.11.2013 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013)

43. Hotararea nr. 49 din 05.12.2013 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014)

44. Hotararea nr. 50 din 05.12.2013 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013)

45. Hotararea nr. 51 din 05.12.2013 (Hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole)

46. Hotararea nr. 52 din 17.12.2013 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013)

47. Hotararea nr. 53 din 17.12.2013 (Hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente lunilor septembrie-noiembrie 2013 pentru personalul din invatamant care solicita cheltuieli de deplasare)

+ANUL 2012

1. Hotararea nr. 1 din 09-01-2012 (Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2011)

2. Hotararea nr. 2 din 03-02-2012 (Hotarare privind completarea art. 1 din HCL Tinosu nr 46/2011, referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012)

3. Hotararea nr. 3 din 03-02-2012 (Hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubritate pentru anul 2012, practicate de SC Itecol Tehnica SRL Ploiesti)

4. Hotararea nr. 4 din 03-02-2012 (Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 138/2000 incheiat cu Neacsu Iuliana)

5. Hotararea nr. 5 din 03-02-2012 (Hotarare cu privire la stabilirea programului de achizitii publice pe anul 2012)

6. Hotararea nr. 6 din 03-02-2012 (Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 si utilizarea excedentului bugetului local din anul 2011)

7. Hotararea nr. 7 din 03-02-2012 (Hotarare privind adoptarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului)

8. Hotararea nr. 8 din 03-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 din cadrul aparatului de spacialitare al primarului comunei Tinosu)

9. Hotararea nr. 9 din 03-02-2012 (Hotarare privind aprobarea Studiului de Fizabilitate aferent Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Prahova", a principalilor indicatori tehnico-economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

10. Hotararea nr. 10 din 03-02-2012 (Hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta)

11. Hotararea nr. 11 din 19.03.2012 (Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2011)

12. Hotararea nr. 12 din 19.03.2012 (Hotarare privind rectificarea bugatului local pe anul 2012)

13. Hotararea nr. 13 din 19.03.2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2012 ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat)

14. Hotararea nr. 14 din 19.03.2012 (Hotarare privind aprobarea Planurilor de asigurare a resurselor materiale, umane si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2012)

15. Hotararea nr. 15 din 19.03.2012 (Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Tinosu)

16. Hotararea nr. 16 din 19.03.2012 (Hotarare privind aprobarea conesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 30.000 mp, situat in tarlaua 32 sat Tinosu)

17. Hotararea nr. 17 din 26.04.2012 (Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I al anului 2012)

18. Hotararea nr. 18 din 26.04.2012 (Hotarare privind reorganizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2012-2013)

19. Hotararea nr. 19 din 26.04.2012 (Hotarare de aprobare a domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care se vor presta activitati in folosul comunitatii)

20. Hotararea nr. 20 din 07.05.2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012)

21. Horararea nr. 21 din 06-06-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012)

22. Hotararea nr. 22 din 06-06-2012 (Hotarare privind darea in administrarea SC NESSYS COM SRL a drumului de acces din DJ 101G la tarlaua T16 sat Tinosu, in vederea obtinerii autorizatiei de amenajare a acestuia)

23. Hotararea nr. 23 din 29-06-2012 (Hotarare cu privire la construirea comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali)

24. Hotararea nr. 24 din 29-06-2012 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la data de 10 iunie 2012)

25. Hotararea nr. 25 din 29-06-2012 (Hotarare privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Tinosu)

26. Hotararea nr. 26 din 29-06-2012 (Hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta)

27. Hotararea nr. 27 din 29-06-2012 (Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Tinosu)

28. Hotararea nr. 28 din 29-06-2012 (Hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate)

29. Hotararea nr. 29 din 30-07-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012)

30. Hotararea nr. 30 din 30-07-2012 (Hotarare privind aproarea contului de executie bugetara pe trimestrul II al anului 2012)

31. Hotararea nr. 31 din 16-08-2012 (Hotarare cu privire la propunerile bugetului local pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014-2016)

32. Hotararea nr. 32 din 16-08-2012 (Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu pentru deschiderea unui binou de informare si consiliere de catre Asociatia Comunelor din Romania)

33. Hotararea nr. 33 din 16-08-2012 (Hotarare privind aprobarea Codului etic al personalului ce ofera servicii sociale si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenta sociala de pe raza comunei Tinosu)

34. Hotararea nr. 34 din 16-08-2012 (Hotarare privind interzicerea circulatiei, fara justificare, a utilajelor si a altor mijloace de transport marfa pe drumurile de exploatarendin camp, in intervalul orar 22:00 - 05:00)

35. Hotararea nr. 35 din 16-08-2012 (Hotarare cu privire la propunerile bugetului local pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014-2016)

36. Hotararea nr. 36 din 27-09-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2012)

37. Hotararea nr. 37 din 27-09-2012 (Hotarare privind infiintarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Tinosu)

38. Hotararea nr. 38 din 27-09-2012 (Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tinosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tinosu)

39. Hotararea nr. 39 din 27-09-2012 (Hotarare privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii comunale Tinosu la Programul National "Biblionet-lumea in biblioteca mea")

40. Hotararea nr. 40 din 29-10-2012 (Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului comunei Tinosu la 30 septembrie 2012)

41. Hotararea nr. 41 din 29-10-2012 (Hotarare privind infiintarea si nominalizarea statiilor publice de imbarcare/debarcare aflata pe raza comunei Tinosu)

42. Hotararea nr. 42 din 29-10-2012 (Hotarare - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 16/19-03-2012 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 30.000 mp., situat in tarlaua 32 sat Tinosu)

43. Hotararea nr. 43 din 20-11-2012 (Hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta)

44. Hotararea nr. 44 din 20-11-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2012)

45. Hotararea nr. 45 din 20-11-2012 (Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 32/16-08-2012 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu pentru deschiderea unui birou de informare si consiliere de catre Asociatia Comunelor din Romania)

46. Hotararea nr. 46 din 13-12-2012 (Hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 5/03-02-2012 cu privire la stabilirea programului de achizitii publice pe anul 2012)

47. Hotararea nr. 47 din 13-12-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2012)

48. Hotararea nr. 48 din 13-12-2012 (Hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare pentru anul 2013, practicate de SC ITECOL TEHNICA S.R.L. Ploiesti)

49. Hotararea nr. 49 din 28-12-2012 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013)

50. Hotararea nr. 50 din 28-12-2012 (Hotarare privind numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul garantiilor locale)

51. Hotararea nr. 51 din 28-12-2012 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2012)

52. Hotararea nr. 52 din 28-12-2012 (Hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite in care pot fi acordate ajutoare de urgenta)

+ANUL 2011

1. Hotararea nr. 1 din 28.01.2011 (Hotarare cu privire la acordul participarii la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire- benificiarii unitatii administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult")

2. Hotararea nr. 2 din 28.01.2011 (Hotarae cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate si a continutului-cadru al documentatiei tehico-economice pentru "Inlocuirea sistemului clasic de incalzire din surse regenerabile-geotermale la Scoala cu clasele I-VIII Tinosu" in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiarii unitatii administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult)

3. Hotararea nr. 3 din 10.02.2011 (Hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea politiei locale in comuna Tinosu)

4. Hotararea nr. 4 din 10.02.2011 (Hotarare privind construirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul comunei Tinosu)

5. Hotararea nr. 5 din 10.02.2011 (Hotarare cu privire la stabilirea programunui de achizitii publice pe anul 2011)

6. Hotararea nr. 6 din 10.02.2011 (Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011)

7. Hotararea nr. 7 din 10.03.2011 (Hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta)

8. Hotararea nr. 8 din 10.03.2011 (Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local)

9. Hotararea nr. 9 din 10.03.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011)

10. Hotararea nr. 10 din 10.03.2011 (Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2012)

11. Hotararea nr. 11 din 10.03.2011 (Hotarare privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunui ce sunt considerare de stricta necesitate, in vederea determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social si/sau alocatiei de sustinere)

12. Hotararea nr. 12 din 10.03.2011 (Hotarare privind aprobarea Planului de acitiuni si lucrari de interes local pentru anul 2011 ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat)

13. Hotararea nr. 13 din 14.03.2011 (Hotarare privind aprobarea studiului de fezebilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare si modernizare drumuri locale in comune Tinosu")

14. Hotararea nr. 14 din 20.04.2011 (Hotarare privind adoptarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului)

15. Hotararea nr. 15 din 20.04.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011)

16. Hotararea nr. 16 din 20.04.2011 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului)

17. Hotararea nr. 17 din 20.04.2011 (Hotarare privind aprobarea Planului local de acitune impotriva puluarii cu nitrati proveniti din surse agricole)

18. Hotararea nr. 18 din 20.04.2011 (Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestru I al anului 2011)

19. Hotararea nr. 19 din 06.06.2011 (Hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta)

20. Hotararea nr. 20 din 06.06.2011 (Hotarare privind darea in administrarea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a unui teren aflat in domeniu public al comunei Tinosu pentru construirea unei gradinite cu 1 grupa)

21. Hotararea nr. 21 din 29.06.2011 (Hotarare privind abilitatea primarului comunei Tinosu pentru delegarea prin concesiune a sistemului de alimetare cu apa)

Studiu de oportunitate

Cerinte de eligibilitate in cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa in comuna Tinosu prin licitatie publica deschisa

22. Hotararea nr. 22 din 29.06.2011 (Hotarare privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice pe anul 2011)

23. Hotararea nr. 23 din 29.06.2011 (Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru "Reabilitare, consolidare, recompartimentare si schimbare destinatie din spatiul comercial si birouri in cladire administrativa P, extindere P, imprejmuire, utilitati")

24. Hotararea nr. 24 din 29.06.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011)

25. Hotararea nr. 25 din 25.07.2011 (Hotarare privind incetarea calitatii de consiliere local pentru domnul Stan Iulian)

26. Hotararea nr. 26 din 25.07.2011 (Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local)

27. Hotararea nr. 27 din 25.07.2011 (Hotatare privind modificarea si completarea HCL nr. 24/20.06.2008 de stabilire si organizare a comisiilor de specialitate ale consiliului local Tinosu si aprobarea componentei acestora)

28. Hotararea nr. 28 din 25.07.2011 (Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul al II-lea al anului 2011)

29. Hotararea nr. 29 din 25.07.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011)

30. Hotararea nr. 30 din 25.07.2011 (Hotarare cu privire la completarea programului de achizitii publice pe anul 2011)

31. Hotararea nr. 31 din 23.08.2011 (Hotarare privind aprobarea Documentului de Pozitie referitor la modul de implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova")

32. Hotararea nr. 32 din 23.08.2011 (Hotarare privind aprobarea functionarii Scolii cu clasele I-VIII Tinosu ca unitate de invatamanat cu personalitate juridica si gestiune proprie)

33. Hotararea nr. 33 din 23.08.2011 (Hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta)

34. Hotararea nr. 34 din 15.09.2011 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa din comuna Tinosu)

35. Hotararea nr. 35 din 15.09.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011)

36. Hotararea nr. 36 din 15.09.2011 (Hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Comuna Tinosu si Cabinetul Medical Individual dr. Suditu Alina-Florentina, in vederea implementarii programului "Impreuna pentru fiecare" organizat de Grupul Rompetrol)

37. Hotararea nr. 37 din 24.09.2011 (Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a drumurilor de pe raza comunei Tinosu cuprinse in proiectul "Reabilitare si monitorizare drumuri locale")

38. Hotararea nr. 38 din 24.09.2011 (Hotarare privind darea in administrarea Scolii cu clasele I-VIII Tinosu a tuturor constructiilor apartinand unitatilor de invatamanat de pe raza comunei Tinosu si a terenurilor aferente acestora)

39. Hotararea nr. 39 din 27.10.2011 (Hotarare privind aprobarea executarii unui sant de drenare ape pluviale la Microcariera de argila Tinosu)

40. Hotararea nr. 40 din 27.10.2011 (Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011)

41. Hotararea nr. 41 din 27.10.2011 (Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul al III-lea al anului 2011)

42. Hotararea nr. 42 din 27.10.2011 (Hotarare cu privire la propunerile bugetului local pe anul 2012 si estimarile pe anii 2013-2015)

43. Hotararea nr. 43 din 27.10.2011 (Hotarare privind aprobarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa in comuna Tinosu si a criteriilor de selectie a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apa in comuna Tinosu)

44. Hotararea nr. 44 din 10.12.2011 (Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Gheorghe Lixandra la implinirea varstei de 100 de ani)

45. Hotararea nr. 45 din 15.12.2011 (Hotarare privind alegerea Presedintelui de Sedinta)

46. Hotararea nr. 46 din 15.12.2011 (Hotarare privind spatilirea impozitele si taxele locale pe anul 2012)

47. Hotatarea nr. 47 din 15.12.2011 (Hotatare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011)

48. Hotararea nr. 48 din 15.12.2011 (Hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv Tinosu)

49. Hotararea nr. 49 din 15.12.2011 (Hotarare privind construirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa in comuna Tinosu)

 

 

 

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 19, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,

Prelucrarea datelor cu caracter personal